Güçlü Yarınlar, Eğitimde Ehliyet ve Liyakate Dayalı Atamalarla...

Güçlü Yarınlar, Eğitimde Ehliyet ve Liyakate Dayalı Atamalarla Gerçekleşecektir

TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı; ‘Güçlü Yarınlar İçin Eğitim 2023 Vizyonu’na ilişkin, "Biz 2023 Vizyonu Belgesinin genelinde mutabıkız, fakat bazı eksiklikler var. Aynı zemin üzerinde ortak hareket ederek, ortak paydada buluşabiliriz." dedi.

11 Kasım 2018 - 11:26

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen, düzenlenen basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı; ‘Güçlü Yarınlar İçin Eğitim 2023 Vizyonu’na ilişkin vakfın görüş ve değerlendirmelerini içeren açıklamalarda bulundu.

TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, Eğitim 2023 Vizyonu'nun kapsamlı bir belge olduğunu belirterek; "Belgede, insan kaynağı, öğretim programları ile ilgili içeriği, eğitim öğretim uygulamaları ve ölçme ve değerlendirmenin ele alınmasından dolayı bütüncül bir yaklaşım sergileniyor. Programda, öğrenci ve okul ön plana çıkarılmış. Gerçekten bunlar memnuniyet verici. Uygulamalar önce pilot bölge olarak başlıyor ve daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor. Belgede,  yapılacak tüm uygulamalar takvime bağlanmış. 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde tüm ülkemizde uygulanacağı beyan edilmiş. Sonuçta, gerekli sonuç analizleri yapılarak, uygulamaların değerlendirmesinin de yapılacağı bildirilmiş." dedi.

Özen, "Sayın Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olması ile sadece eğitim camiamızda değil, toplumun tüm kesimlerinde yeni beklentiler ve yeni ümitler oluştu. Biz 2023 Vizyonu Belgesinin genelinde mutabıkız. Eğitim 2023 Vizyonu'nun uygulanabilir başlıkları çoğunluktadır. Aynı zemin üzerinde ortak hareket ederek, ortak paydada buluşabiliriz. Sayın bakanımıza yapacağı tüm çalışmalarda elimizden gelen ve bizden istenen her konuda sınırsız desteğe hazırız." diye konuştu.

 

"DESTEK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Tüm bunlara rağmen bazı eksikliklerin olduğunu, bazı konuların ise uygulanabilirliği noktasında altının doldurulamadığını düşündüklerini kaydeden Özen, “Önemli gördüğümüz ve altını çizerek belirtmek istediğimiz husus, eğitimde ehliyet ve liyakate önem verilmediği sürece, işe göre değil, adama göre atamalar yapıldığı sürece belgenin gerçek manada uygulanabilirliği olmayacaktır.” diyerek şunları ekledi:

"2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi Başlığında; İnsanın merkeze alınması, çift kanatlı tasavvuru, sadece madde veya manadan ibaret olmayıp her ikisini bütünleyen, talim ve terbiyeyi birlikte ele alan bir bakış açısı içermesi, binlerce yılda oluşan kültürel mirasımızı, kadim devlet geleneğimizi ve manevi değerlerimizi geleceğe taşımak adına takdir edilecek bir yaklaşımdır.

İçerik ve Uygulama Alt Başlığında; Tüm öğretim kademelerinde kurulacak olan “Tasarım ve Beceri Atölyeleri”nin Pilot uygulamalarına hemen başlanmalı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise yaygınlaştırılmalıdır. Bu süreçte; toplumsal farkındalığın oluşturulması, bu atölyelerde görevlendirilecek teknik öğretmenlerin sertifikalandırılması da dâhil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazırız.

Veriye Dayalı Yönetim Alt Başlığında; Bakanlığın tüm kararlarının veriye dayalı hale getirilmesinde, iş piyasasına ilişkin verilerin ve ihtiyaçların da dikkate alınması, gerçekleştirilecek çalışmaları olumlu yönde etkileyecektir.

Ölçme ve Değerlendirme Alt Başlığında; Merkezi geçiş sınavlarına olan ihtiyacın azaltılması hedefi için “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” ile “e-port folyo” uygulamasının yerinde olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

 

"VİZYON BELGESİNE GİRMESİ GEREKEN HUSUSLAR VAR"

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi Alt Başlığında; Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanlarının bir an önce yapılandırılması, Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle çıkarılması kamuoyumuzun yakından takip edeceği hususlardır. Ancak, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının teknik öğretmen ve yönetici ihtiyacının nasıl karşılanacağı, mevcut teknik öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin nasıl sağlanacağı ve bu konuda sektörle gerçekleştirilecek iş birliği hususları yer almamaktadır. Vakfımız, bu konuda da daha önce yaptığı gibi detaylı teknik çalışmalar yapmaya hazırdır.

Okulların Finansmanı Alt Başlığında; Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasında döner sermaye üretimlerinin artırılması ve ihtiyaçların kendi gelirlerinden sağlanması, mevcut yapı ve yaklaşımla mümkün değildir.

Ortaöğretim Başlığında; Alan seçiminin 9. Sınıfta yapılması, yerinde ve kamuoyumuzca da talep edilen bir düzenlemedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Başlığında; 7 hedefin ve bunlara ilişkin 33 stratejinin yer almasını Mesleki ve Teknik Eğitime verilen değer olarak görmek ve algılamak için uygulamaları görmek istiyoruz.

Yerli ve Milli Savunma Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirilmesi Alt Başlığı; Ülkemizin Ulusal Öncelikleri arasında yer alan bir husus olmakla birlikte, Ulusal öncelikler doğrultusunda bütün “Stratejik Meslekler” acilen belirlenmeli ve politikalar geliştirilmelidir. Ancak; Vizyon Belgesinde Çıraklık Eğitiminin yer almaması, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına nitelikli öğrenci yöneliminin nasıl sağlanacağı, bu doğrultuda somut teşviklerin yer almaması, mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların mesleki bilgi ve becerilerinin nasıl güncelleneceği gözden kaçmış hususlar olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca; Vizyon Belgesinde yer almayan aşağıdaki hususların dikkate alınması ve uygulanması, eğitimin, istihdamın ve üretimin kalitesini artıracaktır.

Bu hususlar; Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili politika geliştiren kurul ve komisyonlarda Teknik Öğretmenlere yer verilmelidir.

-  Mesleki ve Teknik Eğitimin planlaması, finansmanı ve koordinasyonu mesleki ve teknik eğitim kökenli bir Bakan Yardımcısınca gerçekleştirilmelidir.

-  Bakan Yardımcısının koordinasyonunda, Mesleki ve Teknik Eğitim paydaşlarının karar alma ve yönetme süreçlerinde aktif olarak yer alması sağlanmalıdır.

-  Bakanlık bünyesinde mesleki ve teknik eğitimin bütün süreçlerini değerlendirmek üzere diğer Genel Müdürlüklerin yapılanmasından farklı yeni birimler oluşturulmalıdır.

-  Alan yaklaşımı yerine meslek tabanlı mesleki ve teknik eğitim yaklaşımına geçilmelidir.

-  İllerde, eğitimler ve kurslar düzenlemek, işletmelerin AR-GE, tasarım ve marka-patent altyapılarını geliştirmek üzere 'İşletmelerüstü Eğitim Merkezleri'  kurulmalıdır.

-  Sektör temsilcilerinin katılımı ile her ilde, büyükşehirlerde ise merkez ilçelerde 'Kariyer Planlama Merkezleri' kurulmalıdır.

-  Mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar sektörlerin kümelendiği sanayi bölgelerinde ve kümelenmeye uygun mesleklerde eğitim vererek 'İhtisas Okulu' haline getirilmelidir.

-  Bakanlığın taşra teşkilatı yapılanmasında, mesleki ve teknik eğitim sorumluluğunun alandan yetişen yöneticilerde olması sağlanmalıdır.

-  Mevcut öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri sektörle etkileşim içerisinde ve sürekli-zorunluhizmet içi eğitimlerle güncellenmelidir.

-  Teknik Öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma ortamları iyileştirilmelidir.

-  Öğrencilerin özellikle stratejik mesleklerdeki staj ve beceri eğitimlerinin, yurt dışında da gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

-  Özel eğitime ihtiyacı bulunan bireylerin mesleki ve teknik eğitime erişimleri ve sertifikalandırılmaları özendirilmeli, fiziki düzenlemeler ve donanımlar uygun hale getirilmeli, teknik öğretmenlere bu konuda hizmetiçi eğitimler verilmelidir.

-  Kurumların onarım, temizlik ve güvenlik ihtiyaçları yerel yönetimlerce sağlanmalıdır.

-  Sektörlerin kümelendiği sanayi bölgelerinde, özellikle stratejik mesleklerde eğitim vermek üzere meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim kurumu kurması veya mevcut kurumları devir almaları sağlanmalıdır.

 

Eğitimin toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmesi, kamuoyunda eğitimde yaşanan sorunların da bir an önce çözülmesi beklentisini ortaya koymaktadır.

Sayın Bakanın 'Gözlerime şapkadan tavşan çıkaracakmışım gibi bakmayın.' sözlerinde olduğu gibi sorunların çözümünün zaman alacağının farkında ve bilincindeyiz.

Ancak, içinde yaşadığımız şartları da dikkate alarak, akıp giden zamanı etkin bir şekilde değerlendirmek hepimizin ülkesine ve aziz milletine en büyük borcudur. Teknik Eğitim Vakfı’nın tek derdi, ülkemizin ve milletimizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılmasıdır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk beye takdim edilen raporumuzda detaylandırılan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli'nin hayata geçirilmesi ve yukarıda sıraladığımız önerilerimizi uygulamak üzere; Ankara ilimizde sektörle etkileşim içerisinde olabilecek mevcut bir Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumunun Teknik Eğitim Vakfı’na devrini talep ediyoruz.

Teknik Eğitim Vakfı, önerdiği modeli hayata geçirebilecek birikime, insan kaynağına ve iradeye sahip Türkiye’nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biridir."

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi
Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa
Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il:...