Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Yürürlükte

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Yürürlükte
Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.
Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Rapor Değerlendirme Kurulu'nun oluşumu, toplanması, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin “Müzakerenin yeterliliği ve oylama” başlıklı bölümü şöyle düzenlendi:
“Kurul Başkanı müzakerenin yeterliliği hususunda kanaate vardığı takdirde konuyu oylamaya sunar. Müzakere sırasında üyelerden biri tarafından yeterlilik önerisi verilebilir. Oylamalar elektronik usulle yapılır. Gerekli hallerde işaret oyu ile oylama yapılabilir.
Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. Oylamaya sunulacak iki öneri varsa, evet ve hayır şeklinde tek seferde oylanır. Oylamaya sunulacak öneriler ikiden fazla ise, Kurul Başkanı tarafından aykırılık sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Kurul üyeleri gerekçe göstererek oylamaya itiraz edebilirler. İtiraz Kurulca karara bağlanır. Kurul üyeleri toplantıda müzakeresi tamamlanan gündem konusu işlerle ilgili verilen kararlar hakkında, ilgili kararların yazıldığı tarihe kadar yeniden müzakere isteminde bulunabilir. Ancak daha önce Kurul tarafından verilen aynı konudaki kararlara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen kararlar için yeniden müzakere istemi, raporun ilgili mercilere gönderilmesi amacıyla Başkanlıkça imzalandığı tarihe kadar yapılabilir. Bu konudaki istemler Kurulca karara bağlanır. Aynı konuda birden fazla yeniden müzakere isteğinde bulunulamaz.”  
KARARLARIN YAZILMASI VE OKUNMASI

Kararların yazılmasında ise, “Her bir madde ile ilgili müzakere sonucunda alınan kararlar müzakere ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak en geç on beş gün içinde raportörlük tarafından yazılır. Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini, toplantıda belirttikleri sözlü açıklamalarına uygun olarak, en geç üç gün içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirir.” şeklinde planlandı.
Kararların okunması için “Kurul Başkanı tarafından gündem konusu her işin müzakeresi sonucunda yetki isteminde bulunulur. Müzakere edilen gündem maddeleriyle ilgili olarak yetki verilmesi halinde kararlara son şeklinin verilmesi Kurul Başkanına bırakılır. Ancak Kurul üyelerinden en az bir üye tarafından yetki verilmemesi halinde bu husus Kurulun oyuna sunulur. Kararın okunması sırasında, müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilmek, müzakereye uygun bulunmayan kısımlar çıkarılmak ve gerekiyorsa ifade bakımından düzeltmeler de yapılmak suretiyle kararlara son şekli verilir. Kararın okunması sırasında esasa ilişkin değişiklik yapılamaz. Kararların bir nüshası ilgili tutanağa eklenir.” düzenlemesi yapıldı.  
TOPLANTILARIN TUTANAKLARI İKİ YIL SAKLANACAK

Her toplantı için toplantı esnasında bir tutanak düzenleneceği, tutanakların toplantıya katılan üyelerce imzalanacağı kaydedilerek “Müzakeresi birden çok toplantıda tamamlanan ve her toplantıda bazı bölümleri karara bağlanan veya görüşülen işlerde, her oturum için ayrı tutanak düzenlenir. Tutanaklarda sırasıyla; tutanak tarih ve sayısının da yer aldığı kapak sayfası, Kurul üyeleri ile toplantıya katılan raportörlerin adlarının yer aldığı sayfa, içindekiler sayfası, ilgili toplantıdaki görüşler ve karar özeti metinleri, Kurul üyelerinin isim ve imzalarına ilişkin sayfa yer alır. Karar ve tutanak metinleri, toplantıda görüşülen tüm hususları değil, sadece Kurul tarafından oylanarak karara bağlanan hususları içerecek şekilde yazılır. Ancak; toplantılarda ses kayıt sistemi, stenograf gibi yöntemlerin kullanılması suretiyle oluşturulan ayrıntılı görüşme tutanakları ayrı bir belge halinde iki yıl süreyle saklanır.” kuralları belirtildi.  
RAPORTÖRLERİN GÖREVLERİ

Raportörlerin görevlerinin, “Karar, tutanak ve Kurul görüşünü düzenleyerek bunların gerektirdiği diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda denetçi Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilir. Kurul toplantılarına ilişkin olarak düzenlenen tutanakların aslı raportörlük arşivinde saklanır. Ayrıca karar, tutanak ve Kurul görüşleri elektronik ortamda da arşivlenir. Bunlardan Başkanlıkça uygun görülenler Kurum internet ve intranet sayfalarında yayımlanır. Kurul tutanaklarının Kurul üyeleri dışında kalan kişiler tarafından incelenmesi Başkanlığın iznine bağlıdır. Kurulda raportörlerin yapacakları işlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim mensubu görevlendirilir.” olduğu açıklandı.  
GÖRÜŞÜLEN RAPORLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Görüşülen raporlarla ilgili yapılacak işlemlerle ilgili de “Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında düzenlenen raporların Kurulda görüşülmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere ilgili grubuna gönderilir. Grupça karar özeti doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılan rapor, yeterli sayıda çoğaltılarak ve birinci nüshası grup başkanınca imzalanarak raportörlüğe iade edilir. Kurulca son şekli verilen rapor, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur. Kanunun 43 üncü maddesi kapsamı dışında kalan raporların Kurulda görüşülmesini müteakip en geç beş iş günü içerisinde; rapora eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi kararlaştırılan hususları içeren karar özeti, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulur. Yukarıda belirtilen işlem süreçlerinin tamamı veya bir kısmı, gerekli prosedürler hazırlanmak kaydıyla elektronik ortamda da yürütülebilir. Görüşülen raporlarla ilgili gerekçeli kararlar, raportörlük tarafından müzakerelere uygun şekilde düzenlenir. Görüşülmek üzere Kurula intikal eden raporların, görüşülmeden önceki nüshaları ve son şekli verilmiş nüshaları raportörlük arşivinde saklanır. Fiziki yetersizlik durumunda raporlar basılı nüsha yerine sadece elektronik ortamda saklanabilir.” düzenlemesi yapıldı.            

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.