İş Kazaları ve Haklarımız

İş Kazaları ve Haklarımız

''Haber Ankara Hukuk Köşesi''nde Avukat Özkan Ertekin, günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız konularla ilgili hukuki bilgilendirmelere devam ediyor.

01 Ekim 2015 - 11:28

HABER ANKARA / ÖZEL HABER -  ''Haber Ankara Hukuk Köşesi''nde Avukat Özkan Ertekin, günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız konularla ilgili hukuki bilgilendirmelere devam ediyor.   Av.Özkan Ertekin,  "İş Kazaları ve Haklarımız'' konusunda sorduğumuz sorulara yanıt verdi. İşte Ertekin'e sorularımız ve aldığımız yanıtlar:    İş kazasında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının yani işçinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi isteminde nasıl bir prosedür izlenmelidir.

Öncelikle iş kazası olduğu iddia edilen olaya dair Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahkikat yapılmalıdır.Davacı sigortalının yani işçinin sürekli iş göremezlik oranının Sosyal Güvenlik Kurum tarafından tespit edilip edilmediği, yine davacıya, Kurumca tespit edilen süreklik iş göremezlik derecesine göre gelir bağlanıp bağlanmadığı tespit edilmelidir.Dava devam ediyorsa mahkemesince, yukarıda belirttiğimiz Kurum içi prosedüre uyulup uyulmadığı dikkate alınmalıdır.     Ceza davası da açılmışsa ve işveren aleyhinde hüküm kurulmuşsa maddi tazminatta bu davacı işçi açısından delil olur mu?
Ortada iş kazası nedeni ile bir ceza dava dosyası da varsa ceza davasında ve görülen dava dosyası üzerinden alınan kusur raporları hükme esas alınmadan ve raporlar arasında çelişkiler varsa bu çelişkiler giderilmeden; davalı işverenin ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine dair davalarda ( tazminat davaları ) öncelikle haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.       İş kazası kolluk kuvvetlerine ve SGK’ya haber verilmeli midir? Prosedür nasıldır?   5510 Sayılı Kanunun 13. maddesinde İş kazasının 4. maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde “iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi” ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği bildirilmiştir.
     İş kazasında geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli ş göremezlik geliri bağlama usulü nasıldır?   5510 Sayılı Kanunun 18. maddesinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verileceği, 19. maddesinde iş kazası sonucu oluşan hastalık ve özürler sebebiyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık Kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanacağı; iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına dair diğer usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği bildirilmiştir.    İş kazası neticesinde yurt dışında tedavi için yapılacak sevklerde prosedür nasıldır? Kurumca yani SGK tarafından verilen karara itiraz edilebilir mi?   5510 Sayılı Kanunun 95. maddesine göre "... Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine dair raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir. Usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine dair usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.     Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar bağlayıcı mıdır?

Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de, diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.6.1976 günlü, 1976/6-4 Sayılı Kararı da bu yöndedir.         HaberAnkara.com, bilgi paylaşım özgürlüğü nedeniyle kendisinden özel haber paylaşımı yapılmasına müsaade etmektedir. Bunun tek şerhi haberin sonuna açık ve sayfaya yönlendirilebilir link konulmasıdır. Link ve kaynak gösterilmeyen paylaşımlar hakkında HaberAnkara.com yasal haklarını saklı tutmaktadır.            

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Ankara'da bir mahalle karantinaya alındı
Ankara'da bir mahalle karantinaya alındı
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti