Mirasın Reddi
Reklam
  • Reklam
Av. Müge Uygun Gün

Av. Müge Uygun Gün

Mirasın Reddi

16 Kasım 2017 - 13:26

Miras bırakanın ölümünden sonra miras açılır ve mirasın hak ve yükümlülükleri kendiliğinden mirasçılara geçer. Bu andan itibaren mirasçılar miras bırakanın tüm alacak ve borçlarından sorumlu olurlar. Hatırlatmak gerekirki mirasçılar miras bırakanın borçlarından yalnız miras ile değil kendi şahsi mal varlıkları ile de sorumlu olurlar. 

Kanun koyucu yasal ve atanmış mirasçılara mirası kabul etmeme imkanı sağlamıştır. Yasal ve atanmış mirasçıların mirasın tüm alacak ve borçlarıyla beraber bütün hak ve yükümlülüklerini reddemesine; mirasın reddi denir.

Mirasın reddi avukat aracılığıyla yapılacaksa, mirasçılar vekaletnamede avukata  mirasın reddi için özel yetki vermelidirler. Genel vekaletname ile yetkili kılınmış avukatlar mirasın reddi başvurusunda bulunamazlar.

 Mirası Reddedenlerin Payı Mirasın Açıldığı Zaman Kime Geçer?

Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, diğer hak sahiplerine geçer.

 

MİRASIN GERÇEK REDDİ:

Mirası reddetmek isteyen yasal veya atanmış mirasçılar, görevli ve yetkili mahkemeden bunu sözlü veya yazılı olarak talep etmelidirler. Mirasın reddinde görevli ve yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden mirasçı, mirası reddedemez.

Mirası reddetmek isteyen mirasçılar mirasın tümünü reddetmelidirler. Mirasın bir kısmının reddedilmesi mümkün değildir.

Yasal Veya Atanmış Mirasçılar Mirası Reddebilmek İçin Şu Koşullar Gereklidir:

  • Mirası reddetmek isteyen mirasçılar tek taraflı irade beyanında bulunmalıdırlar. Mirasçının mirası reddedebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyetine sahip olmayanların ise yasal temsilcileri bu işlemi gerçekleştirebilirler.

 

  • Red beyanı 3 aylık hak düşürücü süre içinde yapılmalıdır. Üç aylık hak düşürücü süre yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümününden veya  mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihte başlar. Atanmış mirasçılar için ise ,bu süre mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihte başlar. Yapılan redler sonucunda miras daha önceden mirasçı olmayan kişilere geçerse, bu kişiler için  ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

 

Mirası Red Süresi Uzatılabilir Mi?

 

Önemli sebeplerin varlığı halinde hakim, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir.

 

  • Red beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Kayıta veya şarta bağlanmış olan red beyanları geçersiz sayılır.

Mirasçılar tarafından yapılan sözlü veya yazılı red beyanını Sulh Hakimi bir tutanakla tespit eder. Burada Sulh Hakiminin asli görevi red beyanın süresinde yapılıp yapılmadığını ve red beyanında bulunan kişilerin mirasçı olup olmadığını belirlemektir. Bu şartlar gerçekleşiyorsa hakim red beyanını tescil etmelidir.

Sulh Hukuk hakimince tescil yapıldıktan sonra mirası reddetmiş olan mirasçılar reddin iptalini tek taraflı olarak talep edemezler. Ancak Borçlar Kanunu’nda sayılan irade bozukluğu hallerden biri mevcutsa mahkemeye başvurarak iptal talebinde bulunabilirler.

 

MİRASIN REDDİNİN SONUÇLARI:

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

 

Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler.Bu takdirde ret, sulh hakimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar.Bunun üzerine miras, iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

Av. Müge UYGUN GÜN

 

Tüm sorularınızı info@guchukuk.com adresine gönderebilirsiniz.

Diğer yazılarımızı www.guchukuk.com ‘dan takip edebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar