yazar

Serhat KARAMAN

Gazeteci / Haberankara.com İmtiyaz Sahibi