ANASAYFA Gündem Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 72 tekniker ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 72 tekniker ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

Bugün yayımlanan ilanlara göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tekniker ile güvenlik görevlisi personel alımlarının yapılacağı öğrenildi.
yazar
Sinem GÜVEN
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 72 tekniker ve güvenlik görevlisi alımı yapacak!

1 Aralık tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından toplamda 72 personel alımının yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte başvuru şartları ve detaylar öğrenildi.

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 72 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Yayımlanan personel alım ilanına göre 27 (yirmi yedi) adet Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına alımların yapılacağı ifade edildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Toplamda 72 personelin alımı içi kişilerin sağlaması gereken genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde verilmiştir;

Genel Başvuru Şartları 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

Özel Başvuru Şartları 

1) Sözleşmeli Tekniker

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

c) Arşiv araştırması olumlu olmak.

2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.

c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg'dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg'dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)

ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar yapılacak olan başvurular -Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartıalım *
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Resmi Gazete'de yayımlandı!

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Resmi Gazete'de yayımlandı!