Sosyal Medya ve Diğer İnternet ortamlarından Gelir Elde Edenlerin Vergilendirmesi

14/10/2021 tarihinde kabul edilen 7338 sayılı Kanunla, görüntü, ses, video vb. içerik üretenlerin sosyal ağ sağlayıcıları (Tiktok, Facebook vb.) ve mobil uygulamalar üzerinden bunları yayarak elde ettiği kazançlar, belli bir tutara kadar gelir...

14/10/2021 tarihinde kabul edilen 7338 sayılı Kanunla, görüntü, ses, video vb. içerik üretenlerin sosyal ağ sağlayıcıları (Tiktok, Facebook vb.) ve mobil uygulamalar üzerinden bunları yayarak elde ettiği kazançlar, belli bir tutara kadar gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20/B maddesi olarak eklenen söz konusu düzenlemeye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 318 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği çıkarılmış ve bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da düzenleme yapılmış ve 194 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 20/B maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna edilen kazançların KDV’den de istisna olduğu düzenleme altına alınmıştır. (3065 sayılı KDV Kanunu md. 17/4-a)

27/12/2023 tarihinde kabul edilen 7491 sayılı Kanunla ise söz konusu vergi istisnasının uygulama alanı genişletilmiştir. Nitekim kanun değişikliği ile mükerrer 20/B maddesinin 1’inci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Değişiklikle birlikte sadece sosyal ağ sağlayıcıları ve mobil uygulamalar değil, internet ortamındaki tüm mecralardan gelir elde eden içerik üreticiler istisna kapsamına alınmıştır.

İnternet çağında bilhassa sosyal ağ mecralarının gelişmesi ile birlikte (Twitch, TikTok yayıncıları gibi) birçok kimse dijital mecralar üzerinden gelir elde edebilmektedir. Esasen %40 oranına varan gelir vergisi ve %20 oranda KDV şeklinde vergi yükü söz konusu olabilecekken, yukarıda yer verdiğimiz vergi mevzuatı hükümleri doğrultusunda, bugün için bir takvim yılı kazancı 1.900.000,00TL’yi geçmeyen kişiler, sadece %15 banka kesintisi yoluyla ödeyeceği vergi tutarı dışında bir vergi ödemeyecektir. Ancak bu istisnadan faydalanmak için bazı önemli hususların altını çizmek gerekmektedir.

  1. Gelir elde eden gerçek kişi olmalıdır. Şirket tüzel kişiliği üzerinden faaliyette bulunulması halinde vergi istisnasından faydalanılamaz.
  2. İlgili vergi dairesinden “İstisna Belgesi” alınması gerekmektedir.
  3. Bahsedilen istisna belgesi ibraz edilerek Türkiye’de bir bankada hesap açılması ve internet ortamlarından elde edilecek bu gelirlerin tamamen bu banka hesabı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
  4. Elde edilen gelirin bir takvim yılı için 4.gelir vergisi dilimini (2023 yılı için 1 milyon 900 bin TL) aşmaması gerekmektedir.

Tüm bu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde internet mecralarından gelir elde eden kişiler gelir vergisi ve KDV’den istisna tutulacak, sadece %15 banka kesintisi ile vergilendirilecektir. Ancak bilhassa faaliyete başlanmadan istisna belgesinin alınması ve bu şekilde banka hesabı açılıp tüm gelirlerin bu hesaba yönlendirilmesi önem arz etmektedir.

Saygılarımla,

Av. Çağrı ÜNSAL

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı